RACHUNKOWOŚĆ

Komitet Standardów Rachunkowości podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 8 „Działalność deweloperska”. Standard będzie miał zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2014 r.
więcej
Przepisy ustawy o rachunkowości przewidują, że inwentaryzację można przeprowadzać już od października i może ona potrwać do 15 stycznia.
więcej
Zawieranie umów cywilnoprawnych jest dla pracodawcy formą zdecydowanie korzystniejszą niż podpisywanie umowy o pracę. Przy takiej formie zatrudnienia nie zawsze trzeba odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne, a zleceniobiorcą nie przysługuje prawo do płatnego urlopu.
więcej
Koszty wynagrodzeń obciążają koszty działalności operacyjnej w okresie, w którym praca była świadczona. Odstępstwo od tej zasady nastąpi wówczas, gdy wynagrodzenia będą podlegać aktywowaniu w bilansie spółki.
więcej
RACHUNKOWOŚĆ
Firmy, których rok obrotowy zbieżny jest z kalendarzowym, mają czas do końca marca na sporządzenie sprawozdań finansowych. Natomiast z końcem czerwca mija termin ich zatwierdzenia. Osoby podpisujące sprawozdania, np. członkowie zarządu, ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe ich sporządzenie. Za błędy mogą im grozić nie tylko kary pieniężne, ale nawet kara pozbawienia wolności. Sposobem na uniknięcie ryzyka może być stworzenie takiego systemu kontroli wewnętrznej, który da pewność kierownictwu jednostki, że przygotowane sprawozdanie jest rzetelne i zgodne z przepisami.
więcej
RACHUNKOWOŚĆ
W przypadku jednostek sporządzających sprawozdania zgodnie z MSSF nie będą podlegały prezentacji w sprawozdaniu z przepływów środki pieniężne Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dlatego, że nie spełniają one definicji aktywów zgodnie z MSR.
więcej
RACHUNKOWOŚĆ
Najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego, należy pracownikowi udzielić urlopu za rok ubiegły. Jeśli koszty z tytułu zaległych urlopów są istotne, kierownik jednostki podejmuje decyzję o utworzeniu na nie rezerwy. Warto o tym pamiętać już teraz, ponieważ rezerwy te należy wykazać w sprawozdaniu finansowym sporządzanym do końca marca.
więcej
RACHUNKOWOŚĆ
Ustawa o rachunkowości nie precyzuje do końca kwestii technicznych i organizacyjnych dotyczących inwentaryzacji, pozostawiając to kierownictwu. Ważne jest więc wprowadzenie do polityki rachunkowości zasad, które będą pomagały w poprawnej inwentaryzacji. Poniżej prezentujemy 5 obszarów, w których w trakcie inwentaryzacji najczęściej popełniane są błędy i niedociągnięcia. Wskazane błędy mogą powodować brak możliwości pełnego wykorzystania inwentaryzacji jako źródła danych o rzeczywistym stanie aktywów i pasywów jednostki.
więcej
RACHUNKOWOŚĆ
Z początkiem roku podatkowego przedsiębiorcy mają możliwość wprowadzenia zmian do polityki rachunkowości. Średnim i małym firmą zalecamy wprowadzenie zmian które pozwolą uzyskać pełniejszą informację o jednostce i ułatwią pracę przy rozliczaniu jednostki.
więcej
Łączenie jednostek
Jeśli Twoja jednostka stosuje ogólne zasady MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy, co do zasady, ma obowiązek zastosować MSSF 3 Połączenia jednostek retrospektywnie do przeprowadzonych przed przejściem na MSSF połączeń jednostek. Ważnym dla Ciebie zagadnieniem może być identyfikacja rozbieżności pomiędzy regulacjami ustawy i MSSF. Sprawdź, co warto wiedzieć na ten temat.
więcej
Arkusze spisowe
Z zasady, inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień roku obrotowego, praktyka pokazuje jednak, że czynności inwentaryzacyjne nasilają się pomiędzy 1 października a 15 stycznia następnego roku. Sprawdź więc, jak uniknąć błędów przy sporządzaniu arkuszy spisowych. W przypadku gdy zostaną one sporządzone w sposób nierzetelny, nieczytelny czy też z wieloma poprawkami podającymi w wątpliwość ich wiarygodność – biegły rewident bez zarządzenia dodatkowego spisu nie uzna ich za wystarczającą podstawę korekty stanów ewidencyjnych.
więcej
Rezerwy na świadczenia pracownicze
Sprawdź, jaką wybrać metodę do oszacowania rezerw na nagrody jubileuszowe. Zwróć uwagę że ustawa o rachunkowości nie podaje szczegółowych zasad wyceny rezerw na świadczenia pracownicze, warto więc stosować krajowe standardy rachunkowości, a w przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego, standardy międzynarodowe.
więcej
RACHUNKOWOŚĆ
Często zdarzają się sytuacje w których już po sporządzeniu a często również zatwierdzeniu sprawozdania finansowego ujawniają się nieprawidłowości mogące mieć wpływ na wierny i rzetelny obraz sytuacji majątkowej oraz wynik finansowy jednostki gospodarczej w nim prezentowanej. Sprawdź, jak w takim przypadku dokonać poprawnej korekty sprawozdania.
więcej
RACHUNKOWOŚĆ
W czerwcu br zostało przyjęte rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2012, które wprowadziło zmiany do kilku MSR/MSSF. Najważniejsze z nich dotyczyły MSR 1 Sprawdź, o co warto wiedzieć o wprowadzonych zmianach!
więcej
RACHUNKOWOŚĆ
Od momentu ostatniej nowelizacji ustawy o rachunkowości (dalej: UoR) funkcjonuje nowa definicja inwestycji. Kluczową zmianą okazało się zastąpienie słowa „nabyte” na „posiadane”. Dzięki tej zmianie rozszerzono istotnie zakres przedmiotowy kategorii „nieruchomości inwestycyjne” – umożliwia to przekwalifikowywanie aktywa, które dotychczas były użytkowane przez jednostkę w celach operacyjnych, na inwestycje.
więcej
Jak dokonać poprawnej Inwentaryzacji metodą porównania zapisów w księgach rachunkowych z dokumentacją.
więcej
Bezpłatny e-letter