PODATKI

Po wprowadzeniu zmian w ustawie o podatku od towarów i usług nawet jednorazowe użycie pojazdu do celów prywatnych skutkuje uznaniem pojazdu za wykorzystywany do działalności mieszanej. W konsekwencji którego przedsiębiorca traci prawo do pełnego odliczania VAT.
więcej
Źródło finansowania świątecznych prezentów dla pracowników decyduje o sposobie ich rozliczenia. Upominki zakupione z środków obrotowych przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.
więcej
Zbliża się zima, niedługo warsztaty samochodowe i wulkanizacyjne będą przeżywały oblężenie, trzeba bowiem wymienić opony letnie na zimowe. Także w autach firmowych. Watro więc zastanowić się nad rozliczeniem wydatków związanych z taką wymianą.
więcej
W listopadzie i grudniu firmy otrzymują faktury dotyczące prenumerat czasopism i dostępów do czasopism oraz baz danych online. Jak należy rozliczać je podatkowo i w rachunkowości? 
więcej
Od 1 stycznia 2014 r. podstawa opodatkowania nie będzie obejmowała zwrotów kwot zaksięgowanych na koncie przejściowym.
więcej
Zawieranie umów cywilnoprawnych jest dla pracodawcy formą zdecydowanie korzystniejszą niż podpisywanie umowy o pracę. Przy takiej formie zatrudnienia nie zawsze trzeba odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne, a zleceniobiorcą nie przysługuje prawo do płatnego urlopu.
więcej
Koszty wynagrodzeń obciążają koszty działalności operacyjnej w okresie, w którym praca była świadczona. Odstępstwo od tej zasady nastąpi wówczas, gdy wynagrodzenia będą podlegać aktywowaniu w bilansie spółki.
więcej
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych w firmie powinna nadzorować zbieranie dokumentów potrzebnych do zamknięcia roku. W przypadku zagubienia faktur, paragonów i innych dokumentów obcych należy wystąpić o ich duplikaty.
więcej
PODATKI
Podatnikom przysługuje ulga z tytułu wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii. Rozlicza się ją w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Jeśli podatnik osiągnął za dany rok podatkowy stratę lub dochód niższy od kwoty przysługujących mu odliczeń, wówczas odliczenia dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie 3 lata podatkowe, począwszy od końca roku podatkowego, w którym technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
więcej
PODATKI
W celu dokonania poprawnego rozliczenia rocznego przedsiębiorcy muszą najpierw zgromadzić określone dokumenty. Są to faktury, polisy ubezpieczeniowe, dowody świadczące o wniesieniu wymaganych opłat i podatków czy arkusze inwentaryzacyjne. Termin złożenia rozliczenia za 2012 r. mija 30 kwietnia 2013 roku.
więcej
PODATKI
Zmiany wprowadzone z początkiem roku w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy o VAT mają na celu łatwiejsze wystawianie faktur.
więcej
PODATKI
Od stycznia br. roku obowiązuje niższy limit zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Jednak przedsiębiorcy utracą prawa do zwolnienia z ewidencji obrotu dopiero od 1 marca 2013 r.
więcej
PODATKI
Przedsiębiorcy czasem podejmują decyzję o zaniechaniu rozpoczętych inwestycji. Tendencja ta nasila się w czasach kryzysu i często podatnik podejmuje ją w celu uchronienia się od powiększenia strat.
więcej
PODATKI
Jedną z największych zmian w zakresie rozliczania leasingu jest umożliwienie objęcia umową leasingu użytkownika wieczystego gruntu. Przewidziane przez ustawodawcę zmiany  na gruncie CIT i PIT są korzystne dla podatników. 
więcej
Impreza świąteczna
Jeśli Twoja spółka ma zamiar zorganizować z okazji świąt Bożego Narodzenia spotkanie wigilijne dla pracowników warto dowiedzieć się, jak rozliczyć koszty z tym związane oraz czy pracownicy z tytułu udziału w imprezie uzyskają przychód? Z poniższego tekstu dowiesz się również czy od zakupionych gotowych produktów żywnościowych możesz odliczyć VAT.
więcej
Faktury zaliczkowe
Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej powstaje w sytuacji, gdy podatnik VAT czynny przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymał część lub całość należności, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę. Poniżej prezentujemy kilka wskazówek pomocnych przy wystawianiu i rozliczaniu takich faktur.
więcej
Informacja podsumowująca w VAT
Kwestia informacji podsumowujących, choć uregulowana przez ustawodawcę niezbyt obszernie, jest materią bardzo rozległą. Skąpa podstawa prawna w tym zakresie powoduje, że pojawiają się problemy przy jej interpretacji. Z drugiej jednak strony tysiące podatników zobowiązanych jest do stosowania tych mechanizmów, co wywoływać może różnego rodzaju problemy. W poniższym artykule znajdziesz 6 wskazówek dotyczących najczęstszych wątpliwości związanych informacjami podsumowującymi , które choć w części powinny ułatwić pracę osobom zainteresowanym powyższym tematem.
więcej
Rozliczanie konsorcjum
Uwarunkowania rynkowe sprawiają, że coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na łączenie swoich sił w celu wspólnego realizowania określonych przedsięwzięć gospodarczych. Konsorcjum jest jedną z form takiej współpracy. Choć rozpowszechniona – sprawia wiele problemów pod kątem podatkowym. W tym artykule znajdziesz wskazówki, jak je rozwiązać.
więcej
Ulga na złe długi
W 2005 r. ustawodawca unormował instytucję „Rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności”, zwaną potocznie ulgą na złe długi. Zastosowanie ulgi na złe długi dotyczy wyłącznie wierzytelności powstałych po 1 czerwca 2005 r. Jest to możliwość pomniejszenia podatku należnego w sytuacji, gdy podatek należny obciążał kwoty należne z tytułu czynności opodatkowanych, a kwoty nie zostały przez podatnika faktycznie otrzymane.
więcej
Koszty działalności gospodarczej
Dzień poniesienia kosztu ma zasadnicze znaczenie dla podatkowego ujmowania do kosztów uzyskania przychodów „kosztów innych niż bezpośrednie”. Praktyka stosowania regulacji wprowadzonych do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pokazała, że zagadnieniem problematycznym w zakresie rozpoznawania tzw. kosztów pośrednich jest wzajemny stosunek norm podatkowych i rachunkowych. W szczególności dotyczy to problemu, czy rozpoznanie kosztów w czasie na gruncie ustawy o rachunkowości nie przeczy możliwości jednorazowego rozliczenia tych kosztów do celów podatkowych.
więcej
PODATKI
Od 1 kwietnia 2011 r., kwestia refakturowania usług została po raz pierwszy uregulowana bezpośrednio w ustawie o VAT. Sprawdź, szczegóły obecnie obowiązującej regulacji. Zwróć uwagę, iż zasady stosowane do refakturowania usług pojedynczych różnią się od tych które zastosujesz do refakturowania usług kompleksowych. W poniższym artykule znajdziesz omówienie tych pierwszych.
więcej
PODATKI
Korzystanie z funkcjonujących w zakładach pracy pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych jest popularne zwłaszcza w czasach kryzysu. Otrzymanie potrzebnych pracownikowi środków finansowych jest bowiem w tym przypadku prostsze, a przede wszystkim tańsze niż uzyskanie pożyczki czy kredytu w banku albo innej podobnej instytucji. Z funkcjonowaniem wspomnianych kas wiąże się jednak wiele problemów podatkowych. W tym artykule przeczytasz o najważniejszych z nich.
więcej
PODATKI
Umowa franchisingu potocznie określana jako umowa franczyzy jest umową nieregulowaną Kodeksie cywilnym i może zawierać elementy różnych umów. Może być ona w sposób dowolny kształtowana zarówno przez jedną jak i druga stronę. Aby jednak umowa franchisingu spełniała swoje zadanie powinna bardzo dokładnie określać obowiązki i prawa obu stron spisujących umowę franchisingu oraz powinna precyzować wszelkie warunki współpracy.
więcej
PODATKI
W sytuacji gdy twoja firma kupuje towary u kontrahentów z UE lub też dokonujesz sprzedaży swoich towarów do innych państw członkowskich, to powinieneś zastanowić się nad skorzystaniem z instytucji składu konsygnacyjnego. Dowiedź się więcej o możliwości skorzystania z tej alternatywy!
więcej
PODATKI
Organy podatkowe mają prawo w niektórych wyjątkowych przypadkach oszacować dochód podatnika. Dowiedź się, jakie działania może podjąć fiskus w tym zakresie i jak się przed nimi skutecznie bronić.
więcej
PODATKI
Pomimo, że prowadzenie działalności w formie spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: SKA) jest możliwe od 2001 r., to dopiero w ostatnim czasie nastąpił znaczny wzrost zainteresowania tą formą prawną. W 2011 funkcjonowało już bowiem 1.510 podmiotów tego rodzaju. Dlaczego SKA cieszy się ostatnio takim powodzeniem? Wpływ na tę okoliczność ma przede wszystkim sposób opodatkowania jednego ze wspólników, tj. akcjonariusza, który został – po wieloletnich sporach – co do zasady wyjaśniony przez sądy administracyjne i organy podatkowe.
więcej
Jeśli w Twojej spółce planowane jest wniesienie dopłat przez wspólników w trybie art. 177 ksh zapewne spółka będzie musiała ponieść z tego tytułu dodatkowe koszty obsługi prawnej związanej z przygotowaniem wymaganych dokumentów (protokołu, pełnomocnictwa, itp.). Sprawdź, czy wydatki ponoszone na ww. obsługę związaną z wniesieniem dopłat stanowią dla spółki koszty uzyskania przychodów i czy w związku z planowanym wniesieniem dopłat należy zapłacić pcc.
więcej
Bezpłatny e-letter