ORZECZNICTWO

Jeśli przedsiębiorca zbywa odpłatnie nieruchomości lub ich części wykorzystywane w prowadzonym biznesie, które jednak nie są ujęte w ewidencji środków trwałych, sprzedaż taka nie wpływa na zwiększenie jego przychodu z działalności . Takie stanowisko zajął NSA w składzie 7 sędziów.
więcej
Czynności wydania nagrody w ramach kompleksowej usługi związanej z programem lojalnościowym, nie wymaga odrębnego opodatkowania. Wystarczy, że sama usługa kompleksowa podlega VAT.
więcej
Przepisy ustawy o PIT nie uzależniają możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, wydatków poniesionych na spłatę odsetek od pożyczek (kredytów) przeznaczonych na sfinansowanie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, od klasyfikacji czy nazwy kredytów stosowanych przez instytucje finansowe, jak również od rodzaju zaciągniętego kredytu.
więcej
Jeśli wierzycielem z tytułu kredytu kupieckiego jest udziałowiec dysponujący 50-proc. udziałem w kapitale zakładowym spółki oraz wartość udzielonego kredytu przekracza trzykrotność kapitału zakładowego, należy zastosować ograniczenie w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów odsetek z takiego kredytu.
więcej
ORZECZNICTWO
Leasing i ubezpieczenie przedmiotu leasingu to odrębne usługi. Takie stanowisko zajął Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 17 stycznia 2013 r. (sygn. akt C-224/11). Wyrok dotyczy kwalifikacji VAT kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu przenoszonych przez leasingodawcę na korzystającego.
więcej
Zwrot PCC
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 maja 2012 r. (., sygn. akt II FSK 2249/10) potwierdził że w sytuacji gdy nie doszło do realizacji umowy kupna udziałów w określonym terminie, kupujący ma prawo żądać zwrotu zapłaconego wcześniej podatku od czynności cywilnoprawnych.
więcej
ORZECZNICTWO
Przy ustalaniu prawidłowej stawki VAT od czynności kompleksowych należy wziąć pod uwagę charakter świadczenia podstawowego stanowiącego cel działania podatnika i stawka podatku przynależna dla świadczenia podstawowego.
więcej
ORZECZNICTWO
Organy podatkowe i częściowo sądy administracyjne często kwestionują prawo spółki do zaliczenia w koszty podatkowe wydatków (prowizji, opłaty manipulacyjnej i odsetek) związanych z zaciągnięciem kredytu na wypłatę. Dowiedź się dlaczego!
więcej
Po raz kolejny na wokandę trafiła sprawa dotycząca możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi gastronomiczne serwowane podczas spotkań z kontrahentami. Sprawdź, stanowisko WSA wyrażone w wyroku z 8 maja 2012 r. (III SA/Wa 2466/11).
więcej
Bezpłatny e-letter