O TYM SIĘ MÓWI

Od 1 kwietnia 2014 r. podatnicy wykorzystujący samochody osobowe wyłącznie do celów służbowych będą mogli odliczać cały VAT. Niezbędne przy tym będzie prowadzenie ewidencji pojazdu. Jej brak spowoduje utratę prawa do pełnego odliczenia podatku. Konieczne będzie także złożenie informacji o samochodzie z pełnym odliczeniem w urzędzie skarbowym na druku VAT-26.
więcej
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Proponowane zmiany zwalniają mikropodmioty z przygotowywania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności, a w bilansie pozwalają na ujawnienie tylko podstawowych danych.
więcej
Osoby, które w 2013 r. przekazały darowiznę np. dla zagranicznej organizacji pozarządowej, mogą, po spełnieniu kilku warunków, rozliczyć ją w rocznym PIT.
więcej
Podatnicy uzyskujący przychody z praw autorskich mogą je rozliczać w ramach działalności gospodarczej. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów w komunikacie z 5 marca 2014 r.
więcej
Od 1 listopada zostanie wprowadzona akcyza na gaz używany do celów opałowych, ale gospodarstwa domowe, szkoły, przedszkola, szpitale i organizacje pożytku publicznego będą zwolnione z opodatkowania.
więcej
Przedsiębiorca, który kupi wyroby stalowe, paliwa, nieobrobione złoto będzie odpowiadał solidarnie ze zbywcą za nierozliczony podatek od towarów i usług.
więcej
Od stycznia 2014 r. podatkiem od osób prawnych mają być objęte spółki komandytowe i komandytowo akcyjne.
więcej
Nowelizacja Ordynacji podatkowej (dalej: Op) przewiduje zmiany dotyczące instytucji zawieszenia postępowania podatkowego, uwzględniając procedurę wzajemnego porozumiewania się.
więcej
Rząd zaakceptował wniosek do Komisji UE o utrzymanie ograniczenia prawa do odliczania VAT do 50% z tytułu nabycia pojazdów samochodowych.
więcej
Od 1 lipca 2014 r. podatników czekają zmiany w zakresie wydawania decyzji podatkowych. Jedną z najważniejszych będzie swobodna możliwość wyboru metody oszacowania podstawy opodatkowania przez organ podatkowy. Obecnie pierwszeństwo mają metody wymienione w art. 23 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa (dalej: op), tj. porównawcza wewnętrzna i zewnętrzna, remanentowa, produkcyjna, kosztowa oraz udziału dochodu w obrocie.
więcej
Rząd zadecydował o wzroście płacy minimalnej, która w 2014 r. wyniesie 1.680 zł. Kwota ta zostanie poddana do konsultacji partnerom społecznym na forum Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych.
więcej
Właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika lub inkasenta. Od tej zasady przewidziane są jednak wyjątki, których liczbę powiększy planowana nowelizacja Ordynacji podatkowej.
więcej
O TYM SIĘ MÓWI
Od 1 marca br. stawka diety za podróż krajową zwiększy się o 7 zł, wzrosną również kwoty diet za podróże zagraniczne. Te korzystne dla pracowników zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
więcej
O TYM SIĘ MÓWI
Od 1 kwietnia br. obowiązywać ma nowe rozporządzenie nakładające na podatników obowiązek powiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
więcej
O TYM SIĘ MÓWI
Został przedłużony limit obrotu w wysokości 150.000 zł uprawniający do zwolnienia z VAT. Taką decyzję podjęła Rady UE.
więcej
O TYM SIĘ MÓWI
Od 1 kwietnia br ma wejść w życie nowe rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz warunków używania kas przez podatników, którego projekt przedstawiło Ministerstwo Finansów.
więcej
O TYM SIĘ MÓWI
W przyszłym roku zostanie rozszerzony katalog podatników CIT o spółki komandytowe.
więcej
O TYM SIĘ MÓWI
31 października 2013 r. przestanie obowiązywać przejściowe zwolnienie od akcyzy gazu ziemnego przeznaczonego do celów opałowych. Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który przewiduje jednak szeroki zakres zwolnień.
więcej
Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą mogli przekazać 1% CIT na uczelnie, instytuty naukowe czy instytuty badawcze. W przypadku kwot wynoszących co najmniej 1 mln zł, środki finansowe będzie można przekazać maksymalnie trzem jednostkom naukowym. Takie zmiany Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce wprowadzić już w rozliczeniach za 2013 r.
więcej
O TYM SIĘ MÓWI
Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny obniżyła stopy procentowe. Tym razem o 0,25 punktu procentowego. Od 6 grudnia 2012 r. podstawowa stopa wynosiła 4,25%. Zmiana ta wpłynęła na wysokość odsetek od zaległości podatkowych.
więcej
O TYM SIĘ MÓWI
Pracodawca może być zobowiązany do rozliczenia się w imieniu pracownika z fiskusem, jeśli złoży on do 10 stycznia oświadczenie na druku PIT-12. W takiej sytuacji, pracodawca sporządza i przesyła do podatnika oraz urzędu skarbowego w terminie do końca lutego roczne obliczenie podatku na druku PIT-40.
więcej
O TYM SIĘ MÓWI
Zmieniły się wzory deklaracji podatkowych: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39.
więcej
O TYM SIĘ MÓWI
W wyniku poprawek Senatu zmieniony został termin wejścia w życie nowych przepisów dotyczących VAT. Do końca 2013 r. został przedłużony również termin obecnie obowiązującej definicji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT).
więcej
W 2013 r. zmniejszy się o 356.880 zł kwota przychodów, po osiągnięciu której jednostki są zobowiązane prowadzić księgi rachunkowe. Przy nowym limicie obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych będą mieć jednostki, których przychody w 2012 r. wyniosą co najmniej 4.936.560 zł.
więcej
W 2013 r. obowiązywać będzie mniejszy o 402.000 zł limit przychodów dla małych podatników – wyniesie on 4922 000 zł.
więcej
W 2013 r. kwota limitu dla jednorazowych odpisów amortyzacyjnych wyniesie 205.000 zł i jest mniejsza od obecnie obowiązującej o 17.000 zł.
więcej
Optymalizacja podatkowa
Powstał projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym, którego celem jest wyeliminowanie mechanizmów mogących służyć podatnikom do optymalizacji podatkowej poprzez m.in. zmiany zasad opodatkowania S.K.A.
więcej
Kasy fiskalne
Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt w którym zmniejszony został limit zwalniający z obowiązku korzystania z kasy fiskalnej z obecnie obowiązujących 40.000 zł do 20.000 zł.
więcej
Wynagrodzenie emerytów i rencistów
Od 1 września 2012 r. obowiązują nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.
więcej
O TYM SIĘ MÓWI
15 lipca 2012 r. mija termin na złożenie sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sadowego. Pamiętaj, że obowiązek ten spoczywa na kierowniku jednostki a za jego niedopełnienie przewidziane są kary w postaci grzywny oraz ograniczenia wolności.
więcej
O TYM SIĘ MÓWI
Zaczęły obowiązywać zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach oraz w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczące m.in wykonywania pracy przez cudzoziemców w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.
więcej
O TYM SIĘ MÓWI
Ministerstwo Finansów w toku prac nad zmianami w ustawie o VAT postanowiło zmienić niektóre stawki podatkowe.
więcej
O TYM SIĘ MÓWI
Od 1 stycznia 2013 r., Ministerstwo Finansów planuje wejście w życie nowelizacji dotyczącej m.in. opodatkowaniem VAT samochodów wykorzystywanych przez podatników, szczególnie osobowych.
więcej
Ministerstwo Finansów przygotowało pokaźną nowelizacje ustawy VATowskiej w która wprowadza m.in. uproszczenie zasad związanych z wystawianiem faktur VAT oraz istotne zmiany w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego. Celem nowelizacji jest dostosowanie polskich przepisów do regulacji unijnych i wyroków ETS oraz wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.
więcej
Nowe umowy międzynarodowe z Kanadą i Islandią
więcej
Lista płac 05.04.2012
Lista płac
więcej
Bezpłatny e-letter