04.03.2013  

A A A

Poleć znajomym

 Drukuj

EKSPERCI ODPOWIADAJĄ

Wspólny lokal można amortyzować w dwóch firmach

Podatnik oraz jego małżonka prowadzą osobno działalność gospodarczą. Zamierzają kupić mieszkanie, które w całości przeznaczą na prowadzone przez nich działalności gospodarcze. Nie mają rozdzielności majątkowej. Czy każde z nich może po połowie zaliczyć lokal do środków trwałych i amortyzować? Jak rozliczyć odsetkami od kredytu, który wspólnie zaciągają?

Małżonkowie wykorzystujący nieruchomość w odrębnie prowadzonych firmach powinni ustalić wartość początkową środka trwałego w proporcji do udziału we własności tego składnika. W przypadku wspólności ustawowej uznaje się, że udział taki wynosi 50% dla każdego z małżonków.

Lokal mieszkalny, który będzie wykorzystywany w prowadzonych osobno przedsiębiorstwach, może zostać zaliczony środków trwałych w obydwu firmach. W takiej sytuacji zastosowanie znajduje art. 22g ust. 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawy o PIT), zgodnie z którym wartość początkową składnika majątku stanowiącego współwłasność podatnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku. Zasada ta znajduje zastosowanie również do małżonków, którzy wykorzystują składnik majątku w działalności prowadzonej odrębnie.

A zatem, każdy z nich może przyjąć do ewidencji środków trwałych i amortyzować zakupione mieszkanie. Przyjmuje się, że w przypadku małżonków wykorzystujących danych składnik majątku w prowadzonych osobno firmach, między którymi istnieje ustawowa wspólność majątkowa, wartość początkową tego składnika ustala się jako 1/2 wartości danego składnika w każdej z firm. A zatem, każdy z małżonków powinien dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej mieszkania stanowiącej 50% kosztów nabycia nieruchomości.

Odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania wykorzystywanego w działalności mogą, stanowić koszt uzyskania przychodów. Trzeba jednak pamiętać, że kosztem podatkowym będą jedynie odsetki, które zostały zapłacone (art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o PIT). Bezpośrednio w kosztach podatkowych rozliczone będą mogły być tylko te odsetki od kredytu, które zostały zapłacone po wprowadzeniu nieruchomości do ewidencji środków trwałych. Odsetki zapłacone przed tą datą powiększą natomiast wartość początkową środka trwałego (art. 22g ust. 3 ustawy o PIT). Każdy z małżonków powinien, w mojej ocenie, rozliczyć w kosztach podatkowych swojej działalności taką część zapłaconych odsetek, jaka odpowiada części wykorzystywanego na cele działalności lokalu, tj. jeśli lokal będzie w połowie wykorzystywany na działalność żony, a w połowie na działalność męża, to każdy z małżonków może rozliczyć w kosztach połowę zapłaconych odsetek. Podobnie stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 20 marca 2009 r. (nr ILPB1/415-20/09-2/AA).

 

Podstawa prawna

art. 22g ust. 11, art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

Autor:

Magdalena Płachecka

specjalista z zakresu prawa podatkowego


Przepisz kod:

Pola oznaczone * sa wymagane.

Bezpłatny e-letter