04.04.2014  

A A A

Poleć znajomym

 Drukuj

Korzystne zmiany w ustawie o rachunkowości dla mikroprzedsiębiorców

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Proponowane zmiany zwalniają mikropodmioty z przygotowywania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności, a w bilansie pozwalają na ujawnienie tylko podstawowych danych.

Jednostkami typu mikro są: spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (w tym również spółki przez nie tworzone), które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym rok obrotowy, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących pułapów:

  • 1.500.000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

  • 3.000.000 zł – przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

  • 10 osób – średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty.

Po nowelizacji do katalogu mikropodmiotów dołączą m.in.:

  • stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej,

  • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie – jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły nie mniej niż równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro i nie więcej niż 2.000.000 euro,

  • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, które mogą stosować zasady rachunkowości od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

Po zmianach takie podmioty w sprawozdaniu podadzą podstawowe informacje w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Nie będzie już trzeba przygotowywać informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności. Jednak aby było to możliwe, niektóre dane będą wymagały ujawnienia w informacjach dołączonych do bilansu (zakres tych danych został określony w załączniku 4 do ustawy).

 

Autor: Sylwia Maliszewska ekspert podatkowy

Przepisz kod:

Pola oznaczone * sa wymagane.

Bezpłatny e-letter