04.04.2014  

A A A

Poleć znajomym

 Drukuj

Korzystający z pełnego odliczenia VAT od aut będą musieli złożyć VAT-26

Od 1 kwietnia 2014 r. podatnicy wykorzystujący samochody osobowe wyłącznie do celów służbowych będą mogli odliczać cały VAT. Niezbędne przy tym będzie prowadzenie ewidencji pojazdu. Jej brak spowoduje utratę prawa do pełnego odliczenia podatku. Konieczne będzie także złożenie informacji o samochodzie z pełnym odliczeniem w urzędzie skarbowym na druku VAT-26.

Pełne odliczenie podatku od pojazdów przeznaczonych wyłącznie do działalności gospodarczej uwarunkowane będzie obowiązkiem składania organom podatkowym informacji o tych pojazdach. Niezbędne będzie również prowadzenie ewidencji pojazdu. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać m.in.: numer rejestracyjny pojazdu, stan licznika na dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji oraz każdego okresu rozliczeniowego, wpis kierowcy obejmujący: opis trasy (skąd – dokąd), kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, potwierdzenie autentyczności wpisu przez podatnika, a także liczbę przejechanych kilometrów w każdym okresie rozliczeniowym oraz na koniec prowadzenia ewidencji. Ewidencja powinna zawierać także imię i nazwisko oraz podpis osoby kierującej pojazdem, potwierdzony przez podatnika w zakresie autentyczności. Jeśli pojazd jest udostępniany osobie niebędącej pracownikiem podatnika (chodzi np. o samochody zastępcze u dealerów), ww. wpisu dokonuje osobą, która udostępnia pojazd. Obejmuje on: kolejny numer wpisu, datę i cel udostępnienia pojazdu, stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu, liczbę przejechanych kilometrów, stan licznika na dzień zwrotu pojazdu oraz imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd.

Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej samochody, dla których mają obowiązek prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu – muszą złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. Informację tę składa się na druku VAT-26.

Niezłożenie takiej informacji lub złożenie informacji niezgodnej ze stanem faktycznym, spowoduje, że podatnikowi będzie przysługiwało jedynie prawo do ograniczonego odliczenia podatku (50%). Dodatkowo organ podatkowy nałoży na przedsiębiorcę sankcję karną skarbową. Stosowne przepisy w tym zakresie zostaną wprowadzone do Kodeksu karnego skarbowego przez art. 5 ustawy nowelizującej.

Ustawodawca zamierza wprowadzić karę grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych (przy obecnym minimalnym wynagrodzeniu za pracę w wysokości 1.680 zł, taka stawka waha się w przedziale od 56 do 22.400 zł) albo karę pozbawienia wolności. Kary te mają obowiązywać w dwóch przypadkach:

  • Gdy podatnik nie złoży informacji o pojazdach, dla których prowadzona jest ewidencja.

  • Jeśli złoży tę informację po terminie lub będzie ona nieprawdziwa.

Warunkiem stosowania ww. sankcji będzie jednak odliczanie podatku w pełnej wysokości. W przypadku mniejszej wagi sprawca czynu zabronionego będzie podlegał karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Autor: Rafał Kuciński ekspert z zakresu VAT

Przepisz kod:

Pola oznaczone * sa wymagane.

Bezpłatny e-letter