13.01.2013  

A A A

Poleć znajomym

 Drukuj

Z tytułu niewykorzystanego urlopu pracodawca tworzy rezerwy międzyokresowe bierne

Niewykorzystanego urlopu należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jeśli koszty z tytułu niewykorzystanych urlopów są istotne kierownik jednostki podejmuje decyzję o utworzeniu na nie rezerwy. Warto o tym pamiętać już teraz, ponieważ rezerwy te należy wykazać w sprawozdaniu finansowym sporządzanym do końca marca.

Rezerwa na niewykorzystane urlopy to według art. 39 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) dalej UoR, rozliczenie międzyokresowe bierne. Dotyczy bowiem podstawowej działalności operacyjnej jednostki, a powołany przepis wskazuje miedzy innymi, że jednostki tworzą je w związku z obowiązkiem wykonania w przyszłości świadczeń związanych z bieżącą działalnością na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. W bilansie zobowiązanie ujmuje się jako rezerwy na zobowiązania.

Decyzję o utworzeniu rezerwy powinien podjąć kierownik jednostki, kierując się następującymi względami:

 • rodzajem grupy pracowników, jakich dotyczą niewykorzystane w danym roku kalendarzowym urlopy wypoczynkowe oraz

 • istotnością kosztów z tytułu wynagrodzeń za zaległe urlopy.

Wynagrodzenie za urlop nie jest dodatkowym wynagrodzeniem pracownika. Zgodnie z art. 172 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), dalej: kp za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

Przedsiębiorca może odstąpić od tworzenia rezerw

W przypadku pracowników, których wynagrodzenia nie podlegają w ciągu roku znaczącym wahaniom, np. pracowników których wynagrodzenie w całości albo w przeważającej części oparte jest na tzw. elementach stałych można odstąpić od tworzenia rezerwy.

Środki na zaległe urlopy są ujmowane w bilansie
Sporządzając sprawozdanie podatnik ma obowiązek uwzględniać zdarzenia po dniu bilansowym (zgodnie z art. 8 UoR. Nie zawsze jednak tworzenie rezerwy będzie niezbędne. Uzasadnione będzie jej utworzenie w przypadku pracowników, na przykład, produkcyjnych wynagradzanych w formie akordu. Zmienność wynagrodzenia uzależniona od efektywności pracownika istotnie wpływa na wynik finansowy jednostki. Utworzenie wtedy rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe umożliwia zachowanie zasady współmierności i odniesienie kosztu do okresu, za który urlop przysługuje.

Przy wycenie świadczeń pracowniczych pomocny KSR nr 6

Ustawa o rachunkowości nie określa zasad wyceny świadczeń pracowniczych. Dlatego należy kierować się postanowieniami Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe” (Dz.Urz. Min. Fin. z 2008 r. nr 12, poz. 90), które w tej sprawie odsyłają do regulacji zawartych w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 19. Świadczenia z tytułu urlopów, jako płatne nieobecności, stanowią krótkoterminowe świadczenia pracownicze. Wycenia się je w wielkości przewidywanych wynagrodzeń pracowników za ten urlop. Zasadne jest, by wartość rezerw obejmowała również składki ZUS w części obciążającej pracodawcę oraz inne obciążenia pracodawcy wynikające z prawa albo regulaminów i układów zbiorowych.

Zgodnie z pkt 2.3 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 rezerwy na świadczenia pracownicze są związane bezpośrednio z działalnością operacyjną, a więc z wytwarzaniem, sprzedażą (handlem) i fazą posprzedażną, a także ogólnym zarządem. Zalicza się je w ciężar kosztów działalności operacyjnej i ujmuje się w księgach rachunkowych w korespondencji z kontem "Rozliczenia międzyokresowe kosztów".

Utworzone RMB nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w chwili ich ujęcia w księgach rachunkowych. Są tytułem różnicy przejściowej między wartością księgową i podatkową pasywów.

Tworzy się więc aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Zarówno wynagrodzenia, jak i składki ZUS od wynagrodzeń za urlopy za poprzedni rok wykorzystane przez pracowników w następnym roku, są - zgodnie regulacjami podatkowymi - kosztem uzyskania przychodów w momencie ich naliczenia jako elementu listy płac albo dopiero wypłaty, gdy pracodawca nie dotrzyma terminów przekazania wynagrodzeń tych pracownikom, a składek na ubezpieczenia społeczne i fundusze do ZUS.

 • Podstawa prawna: 

  - art. 36 ust 2 i 2a ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.)
  - Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe” (Dz.Urz. Min. Fin. z 2008 r. nr 12, poz. 90),
  - art. 152, 168, 172 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
  - art. 1  ustawy z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r. nr 232, poz. 1378)

  - art. 15 ust. 4h i 4g, art. 16 ust. 1 pkt 57 i 57a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.)
  - art. 22 ust. 6ba i 6bb, art. 23 ust 1 pkt 55 i 55a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307).

  dr. Katarzyna Trzpioła

  wykładowca na wydziale Zarządzania UW

 

Zastanawiasz się, które wydatki zaliczyć do kosztów?

 A gdybyś miała pod ręką narzędzie, które w krótkim czasie dałoby Ci odpowiedź?

W miesięczniku "Koszty podatkowe w firmie" znajdziesz kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień, związanych z rozliczaniem kosztów rozpisane z punktu widzenia 3 dziedzin:

 • podatków dochodowych,
 • VAT
 • ustawy o rachunkowości!

 

Zamów numer zapoznawczy >>

Przepisz kod:

Pola oznaczone * sa wymagane.

Bezpłatny e-letter