24.09.2013  

A A A

Poleć znajomym

 Drukuj

Osoba fizyczna może zastosować 8,5% stawkę podatku od najmu

Osoba będąca w związku małżeńskim zamierza wynająć mieszkanie. Zamierza płacić sama od całego przychodu z tego tytułu (nie z małżonkiem po połowie) podatek zryczałtowany w wysokości 8,5%. Czy fakt wynajęcia mieszkania (umowę) trzeba zgłosić do urzędu skarbowego? Czy należy w tym zgłoszeniu zadeklarować, że przychód będzie przyporządkowany tylko małżonce? Czy trzeba zadeklarować, że podatek będzie płacony co miesiąc (albo kwartalnie), jeśli małżonka tak wybierze?

Samej umowy najmu nie należy zgłaszać do urzędu skarbowego. Zgłosić należy jednak fakt uzyskiwania przychodów z tego tytułu. Szczególnie w sytuacji gdy chcielibyśmy opodatkować go ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jeśli nieruchomość jest wynajmowana poza działalnością gospodarczą, to chcąc wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, należy złożyć pisemne oświadczenie w swoim urzędzie skarbowym. Jest na to czas najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty został pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód powstał w grudniu.

Termin zgłoszenia umowy do US

Przykład

Zawarta została umowa najmu, z której wynika, że płatności za każdy miesiąc będą dokonywane z góry do 10. dnia tego miesiąca. Pierwszym miesiącem obowiązywania umowy jest sierpień 2013 roku, zatem chęć opodatkowania najmu ryczałtem należy zgłosić najpóźniej do 20 września 2013 r. (piątek).

Jeżeli wysokość przychodów wynika z umowy pisemnej, to nie trzeba prowadzić ewidencji przychodów. Ryczał oblicza się samodzielnie i wpłaca co miesiąc (lub co kwartał) do urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia następnego miesiąca.

Osoby, które uważają, że stosowana dotychczas forma opodatkowania nie jest dla nich najkorzystniejsza, mogą ją zmienić w następnym roku. W tym celu trzeba pamiętać o złożeniu do 20 stycznia kolejnego roku pisemnego oświadczenia do urzędu skarbowego.

Przychody małżonków, podobnie jak innych podatników, uzyskanych z najmu rozliczać należy proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku (czyli standardowo – po 50%). Małżonkowie, między którymi istnieje w danym roku ustrój majątkowy współwłasności majątkowej małżeńskiej, mogą jednak złożyć pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z tego źródła przez jednego z nich – najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy. W przypadku małżonków korzystających z rozliczenia najmu na zasadach ryczałtu oświadczenie należy złożyć do 20 stycznia, natomiast w przypadku małżonków rozpoczynających najem w trakcie roku – w terminie jego opłacania za pierwszy okres najmu w danym roku. Rozwiązanie takie dopuszcza art. 12 ust. 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przykład

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) oświadczamy, że przychody znajmulokalu mieszkalnego w 2013 roku będą opodatkowane w całości przez Annę Kowalską. Zaznaczamy, że jesteśmy małżeństwem o ustanowionej wspólności majątkowej. Przychody znajmuuzyskujemy od 2 sierpnia 2013 r.

Podpisy obojga małżonków

 Opodatkowanie tylko jednego małżonka

Oświadczenie o rozliczeniu całości przychodów u jednego z małżonków należy składać co roku. Wybór zasady opodatkowania całości dochodu przez jednego z małżonków obowiązuje jedynie przy zapłacie zaliczek przez cały rok podatkowy oraz przy składaniu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek zapłaty zaliczek i składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z tego tytułu.

KONIEC

Przy opodatkowaniu przychodów z najmu, dzierżawy obowiązuje jedna stawka ryczałtu, tj. 8,5%. Ryczałt należy obliczać samodzielnie i wpłacać co miesiąc (lub co kwartał przy spełnieniu określonych warunków) do urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – w terminie złożenia zeznania.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE KWARTALNYCH WPŁAT RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Zawiadamiam, że od roku podatkowego . . . . . . . . wybieram kwartalny sposób opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podpis małżonka rozliczającego przychody

 

Po zakończeniu roku podatkowego podatnicy składają zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu i należnego ryczałtu w terminie do końca stycznia roku następnego (PIT-28). Uzyskany przychód można pomniejszyć m.in. o zapłacone składki na własne ubezpieczenie społeczne, darowizny, wydatki rehabilitacyjne, natomiast podatek o zapłacone przez nas składki na ubezpieczenie zdrowotne, pod warunkiem że tych samych wydatków nie odliczyliśmy już od innych naszych dochodów lub podatku, rozliczanych według zasad ogólnych.

Zapamiętaj!

W trakcie roku wynajmujący nie muszą wypełniać żadnych deklaracji. Tylko wpłacać podatek.

Warto zaznaczyć, że osiąganie przez jednego z małżonków opodatkowanych ryczałtem przychodów z tzw. prywatnego najmu nie jest przeszkodą dla rozliczenia się przez nich we wspólnym zeznaniu. Muszą oni jednak spełnić pozostałe ustawowe warunki skorzystania z tej preferencji. Wynika z nich, że aby małżonkowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu mogli rozliczyć się razem za dany rok podatkowy, muszą:

  • posiadać wspólność majątkową przez cały rok podatkowy,
  • pozostawać w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy,

  • nie korzystać z opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym, a także ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (nie dotyczy to przychodów z prywatnego najmu) lub kartą podatkową albo podatkiem tonażowym,

  • złożyć wniosek o łączne opodatkowanie dochodów (oboje lub jedno z nich), wyrażony w zeznaniu podatkowym, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

  • Uwaga! W trakcie roku wynajmujący nie muszą wypełniać żadnych deklaracji. Tylko wpłacać podatek.

Jeżeli małżonkowie spełniają łącznie wszystkie wskazane kryteria, mogą skorzystać ze wspólnego rozliczenia w jednym zeznaniu.

Autor: dr Katarzyna Trzpioła wykładowca na wydziale Zarządzania UW

Przepisz kod:

Pola oznaczone * sa wymagane.

Bezpłatny e-letter