11.09.2012  

A A A

Poleć znajomym

 Drukuj

EKSPERCI ODPOWIADAJĄ

Jaki wpływ ma wycena rzeczoznawcy na wartość gruntu?

Czytelnik: Czy podmiot wykazujący w bilansie grunty i środki trwałe w budowie może dokonać ich aktualizacji według wartości wskazanej w wycenie rzeczoznawcy? Czy ma znaczenie w tej sytuacji że wartość księgowa jest od niej niższa?

Katarzyna Trzpioła: Jednostka nie może podwyższyć wartość gruntu na podstawie wyceny rzeczoznawcy. W powyższej sytuacji należy go ująć w bilansie według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy w tytułu utraty wartości. Podwyższenia wartości gruntu na podstawie wyceny można dokonać tylko w przypadku zmiany jego przeznaczenia, jeśli wyceniany będzie według wartości godziwej.

Według ustawy o rachunkowości środki trwałe wycenia się i wykazuje w bilansie w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne i ewentualne odpisy aktualizacyjne. Nie istnieje możliwość podwyższenia wartości gruntu na podstawie wyceny rzeczoznawcy.

Grunt należy ująć w bilansie według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości (czyli aktualizacyjne). W tej sytuacji można jedynie informacyjne w Informacji Dodatkowej wskazać, jaka jest rzeczywista wartość tego gruntu.

Inaczej będzie jednak gdy zmienione zostanie przeznaczenie gruntu i nie będzie on służył działalności operacyjnej tylko będzie utrzymywany w celu sprzedaży lub ewentualnie wynajmu, dzierżawy, wówczas należy go przekwalifikować do Nieruchomości inwestycyjnych. Mogą być one wyceniane na dwa sposoby:

  1. tak jak środki trwałe, czyli według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne i aktualizacyjne;

  2. według wartości godziwej - wówczas można dokonywać podwyższenia wartości gruntu do wysokości z wyceny rzeczoznawcy, przy odniesieniu skutków na pozostałe przychody operacyjne.

Należy również pamiętać że powyższa zasada ma zastosowane tylko w rachunkowości, natomiast w podatkach dochodowych bez względu na przeznaczenie gruntu nie dokonuje się zmiany jego wartości.

Podstawa prawna

art. 28 ust 1 pkt 1 i 1a ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Autor:

Katarzyna Trzpioła, wykładowca na Wydziale Zarządzania UW


Przepisz kod:

Pola oznaczone * sa wymagane.

Bezpłatny e-letter