31.10.2012  

A A A

Poleć znajomym

 Drukuj

Przychód z tytułu otrzymania bonu wypoczynkowego

Jak rozliczyć wydanie pracownikom bonów wypoczynkowych sfinansowanych z funduszu socjalnego?

Nasza firma planuje wręczyć pracownikom z długoletnim stażem imienne bony wypoczynkowe o wartości 3.000 zł sfinansowane z funduszu socjalnego. Czy będzie to skutkowało przychodem podlegającym opodatkowaniu po stronie pracowników? Czy bony będą podlegały składkom ZUS? Z tej okazji zostaną również wręczone dyplomy. Czy wydatki poniesione na ich zakup można zaliczyć do kosztów?

Zwolnione z opodatkowania są przychody otrzymane przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS.

Zwolnienie to dotyczy rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Przy czym rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Zatem wartość bonów stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód ze stosunku pracy. Świadczenia te nie są bowiem ani świadczeniami pieniężnymi, ani świadczeniami o charakterze rzeczowym.

Od tych świadczeń pracodawca jest zobowiązany pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych – zgodnie z zasadami określonymi w art. 32 i następnych ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Co do składek ZUS, na mocy § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia MPiPS z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie stanowią podstawy wymiaru składek społecznych i zdrowotnego. A zatem są tylko opodatkowane.

I odnośnie do dyplomów – jeśli zostały sfinansowane ze środków obrotowych, to nakład na ich nabycie jest kosztem uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 22 ust. 1 updof są to koszty pośrednio związane z zachowaniem źródła przychodu.

Podstawa prawna

art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 67, art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.),

§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 1998 r. nr 161, poz. 1106 ze zm.).

Autor:

Anna Welsyng, specjalista z zakresu prawa podatkowego


Przepisz kod:

Pola oznaczone * sa wymagane.

Bezpłatny e-letter