07.08.2012  

A A A

Poleć znajomym

 Drukuj

Czy wypłacone koszty podróży zleceniobiorcy są wolne od podatku dochodowego?

Czytelnik: Pracownik zatrudniony na umowę zlecenia wykonuje zadanie poza miejscem siedziby firmy. Czy mogę mu dodatkowo, poza należnością wynikającą z umowy zlecenia, wypłacić diety i zwrócić koszty dojazdu do miejsca pracy tak jak pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę? Czy wypłacone koszty podróży zleceniobiorcy są wolne od podatku dochodowego?

Tak, możesz osobie niebędącej pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy (taką osobą jest osoba pracująca na umowę zlecenia) wypłacić należności za czas podróży związanej z wykonywaniem pracy na rzecz Twojej firmy. Jeżeli uzyskanych należności za czas podróży zleceniobiorca nie zaliczy do swoich kosztów uzyskania i mieszczą się one w ustalonych przepisami limitach, to nie musisz od tych kwot odprowadzać podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju (dalej: rozporządzenia „delegacyjne”) z zastrzeżeniem m. in., że otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone u zleceniobiorcy do kosztów uzyskania przychodu i zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów.

Według art. 2 Kodeksu pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, każda inna osoba pracująca na rzecz firmy np. zleceniobiorca nie jest pracownikiem i do niej odnosi się art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o PIT.

Różnica między rozliczeniem delegacji pracownika na umowę o pracę a rozliczeniem delegacji zleceniobiorcy polega na tym, że pracownikowi wystawiasz tzw. Polecenie wyjazdu i to ono jest podstawą rozliczenia kosztów wyjazdu służbowego, w przypadku zleceniobiorcy zwrot kosztów wyjazdu musi wynikać z wzajemnej umowy. Uważam, że można zastosować do rozliczenia podpisany przez zleceniodawcę wniosek o zwrot kosztów dot. rozliczenia wyjazdu koniecznego do wykonania zlecenia. Taki sposób dokumentowania rozliczeń wynika z charakteru umowy zlecenia. W przypadku umowy zlecenia nie ma charakterystycznego dla umowy o pracę podporządkowania i pozostawania w dyspozycji pracodawcy. Dlatego zleceniodawca nie może wydawać poleceń zleceniobiorcy, dopuszczalne są jedynie sugestie dotyczące wykonania zlecenia, a sposób wszystkich wzajemnych rozliczeń jest kwestią umowy.

Od wypłaconych zleceniobiorcy diet i innych należności z tytułu podróży służbowej do wysokości limitów ustalonych w tzw. rozporządzeniach „delegacyjnych” nie odprowadzasz składek ZUS. Kwoty te zwolnione są ze składek ZUS na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Wypłacone kwoty z tytułu rozliczeń wyjazdów zleceniobiorcy do wysokości limitów ustalonych w rozporządzeniach „delegacyjnych” są u Ciebie kosztami uzyskania przychodu.

Podstawa prawna

− art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.).

− art. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

− § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.).

Autor:

Maria Rubinkowska

księgowa z licencją MF, właściciel biura rachunkowego


Przepisz kod:

Pola oznaczone * sa wymagane.

Bezpłatny e-letter