EKSPERCI ODPOWIADAJĄ

Spółka cywilna (PKPiR i VAT) dokonała darowizny, przelewem na konto fundacji. Jakie obowiązki ma ona z tego tytułu w podatku dochodowym i VAT?
więcej
Podatnik jest Ukraińcem zameldowanym i zatrudnionym w Polsce na umowę o pracę. Chciałby odliczyć ulgę na córkę, która mieszka z matką na Ukrainie. Obecnie na zaproszenie podatnika córka i żona przebywają w Polsce. Czy w zeznaniu składanym za rok 2013 w polskim urzędzie skarbowym ma on prawo odliczyć ulgę prorodzinną?
więcej
Agencja turystyczna obsługuje swoich klientów niejednokrotnie ponad godzinę. Czy w ramach kosztów prowadzenia firmy można podać kawę, herbatę słodycze? Firma wystawiam faktury za sprzedaż ze stawką 23%.
więcej
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, jest płatnikiem podatku dochodowego podatku VAT i ZUS. Od 1 marca zmienia adres zamieszkania i prowadzonej działalności. Na jakich drukach i kogo powinien o tym zawiadomić. Miejsce zamieszkania i prowadzenia działalności będzie takie samo. Zmieni się tylko urząd skarbowy.
więcej
Spółka z o.o. co miesiąc wystawia informację CIT-ST. W miesiącu marcu otworzyła nową placówkę na terenie innego miasta, gdzie zatrudniać będzie osoby na podstawie umowy zlecenia. Czy osoby te też należy ująć w informacji CIT-ST?
więcej
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą rozliczaną za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów (dalej: PKPiR). Przedsiębiorca posiada rachunek walutowy, na który wpływa waluta euro od kontrahenta zagranicznego. Kwoty wpływające na konto nie są przewalutowane w dniu wpływu. Po jakim kursie należy wycenić wpływ należności w euro oraz prowizję, którą pobiera bank od kwoty wpływu?
więcej
Osoba będąca w związku małżeńskim zamierza wynająć mieszkanie. Zamierza płacić sama od całego przychodu z tego tytułu (nie z małżonkiem po połowie) podatek zryczałtowany w wysokości 8,5%. Czy fakt wynajęcia mieszkania (umowę) trzeba zgłosić do urzędu skarbowego? Czy należy w tym zgłoszeniu zadeklarować, że przychód będzie przyporządkowany tylko małżonce? Czy trzeba zadeklarować, że podatek będzie płacony co miesiąc (albo kwartalnie), jeśli małżonka tak wybierze?
więcej
W 2011 roku spółka otrzymała towar od kontrahenta i zapłaciła za niego na podstawie faktury pro forma. Niestety nigdy nie otrzymała oryginału faktury zakupu i w tej chwili na koncie „Rozrachunki z dostawcami” jest nadpłata, a na koncie „Rozliczenie zakupu towarów” saldo. Firma kontrahenta już nie istnieje. Co zrobić z tymi saldami?
więcej
Spółka z o.o. posiada trzy apteki i prowadzi łącznie ich księgowość w programie Symfonia. W jaki sposób poprawnie wprowadzić fakturę zakupu leków z hurtowni oraz raport dobowy z kasy fiskalnej? Na jakich kontach należy zaksięgować te operacje? Dodatkowo w jaki sposób można rozgraniczyć przychody oraz koszty poszczególnych aptek przy księgowaniu dokumentów?
więcej
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. W związku z planowaną likwidacją organizacji pożytku publicznego w dzień poprzedzający rozpoczęcie likwidacji zostanie sporządzone sprawozdanie oraz CIT. Następnie zostaną otwarte księgi w dniu rozpoczęcia likwidacji. Czy wówczas przy zamykaniu ksiąg likwidowanej fundacji należy również sporządzić CIT?
więcej
Spółka zakupiła program kadrowo-płacowy – wartość faktury 1.465 zł. Spółka zamierza wykorzystywać go powyżej 12 mies. w swojej działalności gospodarczej. Jak powinno się ująć faktury i amortyzację w księgach rachunkowych spółki, jeżeli zostanie zaliczony do WNiP. Czy spółka może uznać taki wydatek za koszty wyposażenia i zaliczyć go bezpośrednio do kup jednorazowo w momencie otrzymania faktury? Czy do wyposażenia należy prowadzić książkę inwentarzową? Jednostka dopiero zaczęła funkcjonować i nie posiada jeszcze opracowanej polityki rachunkowości (jest w trakcie jej opracowywania). Firma jest zwolniona podmiotowo z podatku VAT.
więcej
EKSPERCI ODPOWIADAJĄ
Podatnik oraz jego małżonka prowadzą osobno działalność gospodarczą. Zamierzają kupić mieszkanie, które w całości przeznaczą na prowadzone przez nich działalności gospodarcze. Nie mają rozdzielności majątkowej. Czy każde z nich może po połowie zaliczyć lokal do środków trwałych i amortyzować? Jak rozliczyć odsetkami od kredytu, który wspólnie zaciągają?
więcej
Podatnik zakupił fiskalizator do drukarki fiskalnej z licencją na rok, za kwotę netto poniżej 3.500 zł. Fiskalizator to program, który łączy pracę drukarki i programu do fakturowania. Czy wydatek ten można wliczyć bezpośrednio do kosztów? Czy może należy zwiększać wartość początkową zakupu drukarki fiskalnej?
więcej
EKSPERCI ODPOWIADAJĄ
Podatnik posiada w ewidencji środków trwałych nieruchomość, która ze względów losowych została zniszczona. Z powodu braku możliwości użytkowania budynku przedsiębiorca otrzymał nakaz rozbiórki .W związku z tym podjął decyzję o wycofaniu go z ewidencji środków trwałych i przekazaniu na cele osobiste. W jaki sposób udokumentować takie przekazanie? Czy niezamortyzowaną część budynku można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Czy w sytuacji gdyby podatnik zdecydował się za 3 lata sprzedać tę nieruchomość, powstanie przychód z działalności gospodarczej?
więcej
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą planuje, aby jego żona pomagała w prowadzeniu działalności jako osoba współpracująca, bez pobierania z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Ponieważ jest jednocześnie zatrudniona w innej firmie na podstawie umowy o pracę zostanie zgłoszona do ZUS jako osoba współpracująca i będzie za nią odprowadzana składka na ubezpieczenie zdrowotne. Czy żona może nie pobierać żadnego wynagrodzenia i pomagać bezumownie, czy wówczas, koszty np. delegacji służbowych, czy też używania samochodu służbowego i telefonu będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w firmie męża? Czy taką pomoc bez wynagrodzenia należy opodatkować w działalności męża?
więcej
EKSPERCI ODPOWIADAJĄ
Podatnik używa w prowadzonej działalności samochodu, który stanowi środek trwały firmy. Cykliczne pojazd ten przechodzi okresowe badania techniczne udokumentowane fakturami wystawianymi przez stacje diagnostyczne. Są to niewielkie koszty, tj. 63,41 zł + VAT. Czy kwotę tę rozbić proporcjonalnie na dany miesiąc czy jednorazowo zaliczyć w koszty?
więcej
EKSPERCI ODPOWIADAJĄ
Przedsiębiorca będący podatnikiem VAT ma zamiar pożyczyć bezprocentowo pieniądze zaprzyjaźnionej firmie, Czy w takiej sytuacji pożyczkobiorca musi składać PCC, czy też nie ma takiego obowiązku?
więcej
EKSPERCI ODPOWIADAJĄ
Spółka zajmująca się dystrybucją wody zapłaciła za artykuł prasowy, który ukazał się w prasie lokalnej. Artykuł opisywał program wprowadzony przez spółkę, który pozwala na ograniczenie strat wycieków wody.. Czy koszty poniesione na tę publikację stanowią koszty uzyskania przychodów firmy?
więcej
EKSPERCI ODPOWIADAJĄ
Firma zapłaciła zaliczkę za usługę, która miała miejsce pod koniec września. Faktura nie dotarła do końca miesiąca. Jak ująć taki koszt w rachunkowości - poprzez konto rozliczenie zakupu i koszt? Czy taki koszt jest kosztem uzyskania przychodu we wrześniu, czy dopiero po otrzymaniu faktury?
więcej
EKSPERCI ODPOWIADAJĄ
Spółka akcyjna nie notowana na giełdzie podjeła uchwałę podwyższenia kapitału spółki. Czy poniesione koszty podwyższenia kapitału (PCC), koszty aktu notarialnego oraz inne koszty są kosztami uzyskania przychodu i czy można odliczyć VAT?
więcej
EKSPERCI ODPOWIADAJĄ
Stowarzyszenie taneczne organizujące turniej tańca otrzymało dotację z urzędu miasta na zakup pucharów. Czy to dofinansowanie stanowi przychód, a zakupione puchary koszty? Czy przychody ze sprzedaży biletów są opodatkowane podatkiem dochodowym lub VAT?
więcej
EKSPERCI ODPOWIADAJĄ
Firma została członkiem zrzeszenia do którego przynależność jest dobrowolna. Zrzeszenie to działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych. Jednym z jego zadań jest reprezentowanie naszych interesów, inspirowanie, tworzenie i nowelizowanie przepisów dotyczących naszej działalności, pomoc organizacyjna, doradcza. Z tytułu uczestnictwa firma uiściła opłatę wpisową i co miesiąc będzie płacić składki członkowskie. Czy wydatki te można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
więcej
EKSPERCI ODPOWIADAJĄ
Przedsiębiorstwo wysyła pracownika w podróż służbową własnym samochodem osobowym. Czy powinno zawrzeć umowę na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych? Jak rozliczyć koszty podróży odbytej prywatnym samochodem? Jakie wydatki spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych?
więcej
EKSPERCI ODPOWIADAJĄ
Spółka zajmuje się usługami szkoleniowymi oraz pośrednictwem ubezpieczeniowym.Wspólnik i udziałowiec spółki dojeżdżają liniami PKP i PKS na szkolenia prowadzone dla kursantów. Koszty przejazdu są im zwracane. Czy taki koszt jest kosztem podatkowym? Czy też należy je zaksięgować na koncie ,,406'' podróże służbowe NKUP?
więcej
EKSPERCI ODPOWIADAJĄ
W spółce zatrudniającej kilkudziesięciu pracowników część nie wykorzystała zaległych urlopów wypoczynkowych. Czy firma zostanie ukarana jeśli pracownik miał możliwość, ale nie chciał i nie wykorzystał zaległego urlopu? Jakie konsekwencje może mieć wykorzystanie po 30 września 2012 urlopów za 2011, 2010 (wnioski z bieżącą datą)?
więcej
Amortyzacja
Nasza firma zakupiła nowe środki transportowe, które zanim zostały wprowadzone do eksploatacji, były przez nasz warsztat naprawczy doposażone w różne części . Następstwem tego było podniesienie wartości środka trwałego o wartość dodatkowego wyposażenia, które zwiększyło wartość przydatności tegoż środka . W ramach wykonywania powyższych czynności mechanicy przepracowali określoną liczbę roboczogodzin, które również chciałbym wycenić i o tą kwotę podnieść wartość środka trwałego. W jaki sposób przeprowadzić księgowania podwyższenia wartości środka trwałego o wycenę roboczogodziny? Księgowania kosztów przeprowadzam przez 4 i 5,7 a rachunek zysków i strat sporządzany jest metodą porównawczą.
więcej
Zastosowanie procedury VAT MARŻA
Po zakończeniu umowy leasingu finansowego samochodu osobowego otrzymaliśmy od firmy leasingowej fakturę VAT MARŻA. Czy w przypadku natychmiastowej sprzedaży tego samochodu możemy opodatkować tę sprzedaż również w systemie VAT MARŻA? Nie mamy w przedmiocie działalności handlu samochodami i byłaby to nasza pierwsza transakcja tego typu.
więcej
Moment powstania obowiązku podatkowego
Rozliczam firmę budowlaną, która w dniu 10 lipca 2012 r. wykonała usługę montażu okien. Tego dnia wystawiono fakturę. Termin płatności to 14 dni. Pod jaką datą należało ująć VAT w rejestrze sprzedaży i w deklaracji VAT?
więcej
Opodatkowanie wspólników spółki jawnej
Wspólnicy spółki jawnej płacą z konta firmowego spółki zaliczki na przypadający na każdego wspólnika podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z działalności prowadzonej w ramach spółki. Dokonywanej w ten sposób zapłaty podatku nie kwestionuje urząd skarbowy. W wydawanych zaświadczeniach o niezaleganiu w podatkach nie wykazuje on żadnych zaległości. Jakie konsekwencje mogą wyniknąć z przedstawionego sposobu zapłaty podatku dochodowego dla wspólników tej spółki?
więcej
Przychód z tytułu otrzymania bonu wypoczynkowego
Nasza firma planuje wręczyć pracownikom z długoletnim stażem imienne bony wypoczynkowe o wartości 3.000 zł sfinansowane z funduszu socjalnego. Czy będzie to skutkowało przychodem podlegającym opodatkowaniu po stronie pracowników? Czy bony będą podlegały składkom ZUS? Z tej okazji zostaną również wręczone dyplomy. Czy wydatki poniesione na ich zakup można zaliczyć do kosztów?
więcej
Obrót wewnątrzwspólnotowy i transgraniczny 
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowany jako podatnik VAT i VAT UE. Bywają jednak miesiące w których nie dochodzi u niego do WNT, czy za te miesiące też należy składać deklarację VAT-UE?
więcej
Kredyt na modernizacje i remont
Spółka dostała kredyt na modernizację i remont budynku. Zapłata nastąpi bezpośrednio na konto wykonawcy przez bank po przekazaniu faktur. Proszę o przedstawienie jak należy zaksięgować uzyskanie kredytu. Jak będą księgowane faktury od wykonawcy?
więcej
Nieuregulowane zobowiązania
Spółka nie zapłaciła zobowiązań z 2010 roku kontrahentowi. W tym roku komornik zajął konto bankowe.  W zajęciu komorniczym były naliczone odsetki. Czy odsetki naliczone przez komornika, a niezapłacone muszę zaksięgować w 2012 roku i na jakim koncie? W której pozycji wykazać je w rachunku zysków i strat? Kwota odsetek jest bardzo wysoka i pogorszy wynik finansowy.
więcej
Najem samochodów
Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu najmu samochodów dla potrzeb działalności gospodarczej przez pracowników bez dokumentowania przebiegu pojazdu za pomocą ewidencji przebiegu pojazdu?
więcej
Faktury VAT
Czy można skorygować i anulować fakturę wewnętrzną? Chodzi o faktury dotyczące z tytułu importu usług dla bonusu tzw. warunkowego, w sytuacji gdy import usług się nie odbył.
więcej
EKSPERCI ODPOWIADAJĄ
Jak ewidencjonować środki trwałe wniesione aportem do spółki?
więcej
EKSPERCI ODPOWIADAJĄ
Czytelnik: Nasza spółka otrzymała fakturę za zakup stali na kwotę 495 euro (co w przeliczeniu na PLN wg kursu na dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury wynosi 45.467,45 zł) oraz dokument SAD, w którym jest obliczona wartość netto (44.999 zł) i VAT (10.350 zł). Proszę o wskazanie jak zaksięgować wymienione powyżej dokumenty?
więcej
EKSPERCI ODPOWIADAJĄ
Czytelnik: Czy firma będąca nabywcą może wystawić notę korygującą zmieniającą numer faktury sprzedawcy?
więcej
EKSPERCI ODPOWIADAJĄ
Czytelnik: Czy podmiot wykazujący w bilansie grunty i środki trwałe w budowie może dokonać ich aktualizacji według wartości wskazanej w wycenie rzeczoznawcy? Czy ma znaczenie w tej sytuacji że wartość księgowa jest od niej niższa?
więcej
EKSPERCI ODPOWIADAJĄ
Pytanie: Rozliczam podatnika będącego na KPiR, opodatkowanego podatkiem liniowym który jest czynnym podatnikiem VAT. Mój klient chce zakupić na rynku pierwotnym mieszkanie, a następnie w całości przeznaczyć je na cele biurowe i wykorzystywać w działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych. W przyszłości podatnik ten planuje ww. mieszkanie wnieść aportem do nowopowstałej spółki z o.o. planując jego dalsze wykorzystywanie w działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Czy wartość mieszkania po przyjęciu do użytkowania i wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych mogę zaliczyć poprzez odpisy amortyzacyjne do koszów działalności firmy? Proszę o wskazanie właściwej stawki amortyzacyjnej.
więcej
EKSPERCI ODPOWIADAJĄ
Pytanie: Dwa lata temu zakupiliśmy licencję na oprogramowanie do obsługi finansowo-księgowej firmy. Obecnie postanowiliśmy zakupić licencje na „bogatszą” wersję tego oprogramowania, co wiązało się z wykupem nowej licencji, jednak rozliczenie nastąpiło na zasadzie dopłaty różnicy w cenach pomiędzy wersjami oprogramowania. Od marca pracujemy na nowej wersji programu, jednak prace wdrożeniowe nie zostały jeszcze zakończone - konieczne jest wdrożenie i modyfikacja kilku modułów, a zakończenie prac planowane jest na czerwiec
więcej
EKSPERCI ODPOWIADAJĄ
Pytanie: Nasz firma chce dokonywać sprzedaży ewidencjonowanej na kasie fiskalnej w złotówkach, jednak skasować należność w euro. Posiadamy kasy przystosowane do przyjmowania obcej waluty i chcemy ustalić stały kurs dla euro np. 4 zł , resztę będziemy wydawać w zł.. Załóżmy, że nie posiadamy konta walutowego, euro wpłacamy w banku na rachunek prowadzony w zł. Czy możemy ustalić różnicę między naszym kursem 4 zł,  a  kursem, po jakim bank przeliczy naszą wpłatę i różnicę zaksięgować w pozostałe przychody, bądź koszty?
więcej
Eksperci odpowiadają
Czy mogę wliczyć do kosztów uzyskania przychodu opłatę za jazdy doszkalające wykupione w szkole jazdy? Mam prawo jazdy, ale nie jeździłam często, a w mojej działalności będę musiała używać samochodu – jestem handlowcem.
więcej
Spółka z o.o. prowadząca działalność na terenie Polski otworzyła swój oddział w Niemczech, gdzie zarejestrowała się w tamtejszym urzędzie do celów podatkowych. Podatek dochodowy i VAT będzie płacony w Niemczech z tytułu działalności prowadzonej na terenie Niemiec, natomiast do polskiego urzędu będzie płacony podatek z tytułu działalności prowadzonej w Polsce. Na koniec roku obrachunkowego bilans zrobiony w Niemczech będzie łączony z bilansem zrobionym w Polsce. Czy powinniśmy gdzieś zgłosić informację o oddziale w Niemczech? Jak poprawnie w praktyce połączyć oba te sprawozdania?
więcej
Nasza spółka chce podpisać umowę o współpracy z przedstawicielami handlowymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą (wystawia faktury VAT). Zadaniem przedstawiciela będzie pozyskiwanie klientów. W ramach wykonywanej usługi spółka chce udostępnić: samochody, telefony, laptopy z mobilnym Internetem, wykorzystywane tylko do wykonywanej czynności. Czy aby przedstawiciel handlowy mógł używać ww. sprzętów, spółka powinna mu je odpłatnie wynająć? Czy spółka może uwzględniać w kosztach paliwo kupowane przez handlowca bezpośrednio na spółkę?
więcej
Przedsiębiorca, w ramach prowadzonej działalności, używał samochodu prywatnego, prowadził ewidencję przebiegu pojazdu i na jej podstawie do kwoty limitu określonej w ustawie zaliczał poniesione wydatki w koszty uzyskania przychodów. Obecnie chciałby – na podstawie oświadczenia – wprowadzić samochód do swojej firmy jako środek trwały. Czy jest to możliwe? Czy wartość początkowa powinna być równa wartości rynkowej tego auta? Czy jeśli używał samochód ponad 6 miesięcy, może do odpisów amortyzacyjnych zastosować stawkę podwyższoną – 40%?
więcej
Nasz radca prawny wystawił nam fakturę. W treści wpisał: zastępstwo procesowe zapłacone przez komornika, koszty zastępstwa, i podał dane klienta, którego sprawa dotyczyła. My jako firma płacimy tylko VAT od tej faktury. Jak mam zaksięgować tę fakturę, tzn. na jakie konto zaksięgować kwotę netto, ponieważ VAT normalnie odliczam, a kwotę brutto księguję na konto rozrachunków z naszym radcą prawnym?
więcej
Do leasingowanych samochodów kupiliśmy alarmy, progi, folie antywłamaniowe. Czy wydatki związane z tym zakupem można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
więcej
Czytelnik: Prowadzę księgowość firmy budowlanej w formie ksiąg handlowych, ale nie ma magazynu „300”. Firma zajmuję się również handlem. W lipcu zakupiliśmy kręgi betonowe, które będą podlegały odsprzedaży najprawdopodobniej w następnym miesiącu. Czy w takiej sytuacji będą podlegały księgowaniu w koszty uzyskania przychodu już w lipcu? Jak powinny wyglądać księgowania zakupu kręgów betonowych: z magazynem czy bez?
więcej
Czytelnik: Nasza firma otrzymała fakturę korygującą dotyczącą zakupów w I kwartale 2012 r. o treści „rabat za I kwartał”. Faktura ta odnosi się do określonej grupy towarowej, ale nie odnosi się do jakiejkolwiek faktury pierwotnej. Czy mogę to potraktować jako pozostałe przychody operacyjne?
więcej
Czytelnik: Pracownik zatrudniony na umowę zlecenia wykonuje zadanie poza miejscem siedziby firmy. Czy mogę mu dodatkowo, poza należnością wynikającą z umowy zlecenia, wypłacić diety i zwrócić koszty dojazdu do miejsca pracy tak jak pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę? Czy wypłacone koszty podróży zleceniobiorcy są wolne od podatku dochodowego?
więcej
Czytelnik: Nasza spółka otrzymała fakturę za zakup stali na kwotę 495 euro (co w przeliczeniu na PLN wg kursu na dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury wynosi 45.467,45 zł) oraz dokument SAD, w którym jest obliczona wartość netto (44.999 zł) i VAT (10.350 zł). Proszę o wskazanie jak zaksięgować wymienione powyżej dokumenty?
więcej
Czytelnik: Czy firma będąca nabywcą może wystawić notę korygującą zmieniającą numer faktury sprzedawcy?
więcej
Czytelnik: Rozliczam podatnika prowadzącego PKPiR, który jest czynnym podatnikiem VAT. Otrzymałam do zaksięgowania fakturę za telefon, gdzie data wystawienia faktury to 5 czerwca 2012 r., naliczenie za abonament to okres od 5 czerwca 2012 r. do 4 lipca2012 r., a termin zapłaty to 19 czerwca 2012 r. Czy mogę zaksięgować w całości fakturę do kosztów lipca, ponieważ była wystawiona w lipcu, czy też kwotę abonamentu powinnam rozbić na część przypadającą na lipiec i część na sierpień i zaksięgować zgodnie z rozliczeniem na poszczególne miesiące? VAT mogę bowiem odliczyć w czerwcu.
więcej
czynsz „0” wraz z opłatą manipulacyjną (netto) + VAT niepodlegający odliczeniu od tych wartości, VAT niepodlegający odliczeniu od rat leasingowych, depozyt gwarancyjny (cena zbycia przedmiotu leasing). Tak wyliczoną wartość początkową samochodu zaksięgowano: środek trwały – grupa 7 010-07/251 rozrachunki z tytułu rat leasingowych.Miesięczne raty leasingowe fakturowane przez leasingodawcę pomniejszały konto rozrachunków z tytułu leasingu.Do celów podatkowych amortyzację środka trwałego w leasingu wyłączano z kosztów, zapłacone raty leasingowe były zaś kosztem podatkowym. Po zakończeniu umowy leasingu nastąpił wykup samochodu. Nieodliczony VAT zwiększył wartość początkową wykupywanego z leasingu samochodu (czy słusznie?).Na koncie rozrachunków z tytułu leasingu (po stronie pasywów) pozostała nierozliczona kwota. Co jest tego powodem, gdzie popełniono błąd i co z tym teraz zrobić?
więcej
Jaki wymiar powinien mieć urlop wypoczynkowy dla osób młodocianych zatrudnionych w twoim przedsiębiorstwie? Oblicz za pomocą tego kalkulatora.
więcej
Bezpłatny e-letter