marzec 2014

Podmioty gospodarcze, które na podstawie ustawy o rachunkowości (dalej: uor), mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, są zobligowane do sporządzenia rocznego sprawozdania za rok obrotowy. O wydatki na jego przygotowanie, badanie i ogłoszenie przedsiębiorca może pomniejszyć przychód.
więcej
Dochody osiągnięte w Polsce należy rozliczyć się w kraju
więcej
Data sprzedaży na fakturze zaliczkowej nie jest wymagana
więcej
Przedsiębiorca może odliczyć cały VAT od kupionego motoroweru
więcej
Obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów
więcej
Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć nabywcy paragon
więcej
Mała liczba transakcji zwalnia z obowiązku stosowania kasy
więcej
Otrzymaną zapłatę za bon podarunkowy należy traktować jako zaliczkę na poczet późniejszego wydania towaru lub wykonania usługi.
więcej
Podstawową różnicą w podejściu do wyceny według MSR i ustawy o rachunkowości jest przyjmowany do niej rodzaj kursu walut.
więcej
Usługi konsultantów zajmujących się analizą potrzeb funkcjonalnych przedsiębiorstwa, projektowaniem odpowiednich rozwiązań systemowych, oraz transportem danych, może zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów w dniu ich poniesienia, jako koszty wdrożenia nowego sytemu informatycznego.
więcej
Wydatki poczynione przez przedsiębiorcę na wyburzeniem budynku, należy potraktować jako nakłady związane z wytworzeniem nowego środka trwałego. Będą one stanowiły element jego wartości początkowej, a ich zaliczenie w koszty podatkowe może nastąpić poprzez odpisy amortyzacyjne naliczane od wartości początkowej nowo wybudowanego środka trwałego.
więcej
Ustawy podatkowe dają prawo wyboru metod i stawek amortyzacyjnych. Zdecydowanie się wyłącznie na stawki wynikające z Wykazu Stawek Amortyzacyjnych jest dużym uproszczeniem nie zawsze korzystnym dla firmy.
więcej
Jeśli podatnik w rozliczeniu podatkowym wykaże nadpłatę może wystąpić o jej zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
więcej
Przedsiębiorcy mają prawo do pomniejszania uzyskanego dochodu o straty poniesione w latach poprzednich. Ze stratą podatkową mamy do czynienia wtedy, gdy w danym okresie rozliczeniowym koszty uzyskania przychodów są wyższe od osiągniętej przez podatnika sumy przychodów.
więcej
Z faktur otrzymanych e-mailem można odliczyć VAT
więcej
Firmy prowadzące działalność polegającą na wynajmie lokali użytkowych i mieszkalnych często refakturują koszty mediów na najemcę. Warto przy tym pamiętać, że rozbieżnym stanowisku fiskusa w zakresie momentu rozliczenia kosztów.
więcej
Nowy standard odnosi się do kilku szczegółowych i kontrowersyjnych kwestii, np. przekwalifikowania gruntu (prawa) ze środków trwałych lub inwestycji w nieruchomości najpierw do towarów, a następnie do produkcji w toku.
więcej
Komitet Stały Rady Ministrów zarekomendował rządowi przyjęcie zmian dotyczących CIT i PIT. Nowością ma być wprowadzenie mechanizmu CFC polega na przypisaniu podmiotowi krajowemu do opodatkowania części dochodu zależnej od niego spółki, która jest rezydentem innego państwa.
więcej
Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. Na tej podstawie, po wypełnieniu i złożeniu odpowiedniego wniosku można uzyskać zwrot akcyzy.
więcej
Bezpłatny e-letter